AUSSTELLUNG
«MAKING AFRICA
A Continent of Contemporary Design»

Vitra Design Museum
14.03.2015 – 13.09.2015

Guggneheim Museum Bilbao
30.10.2015 – 21.02.2016

CCCB | Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
23.03.2016 – 28.08.2016

Kunsthal Rotterdam
01.10.2016 - 15.01.2017

Szenografie: emyl
Grafik: doublestandards
Kuration: Amelie Klein
www.design-museum.de
makingafrica.net


Bilder: Mark Niedermann